PHN przenosi prawa do nieruchomości za ponad 0,5 mld zł

Spółka zależna PHN, Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna S.K.A. zawarła z innymi spółkami zależnymi spółki szeregu umów sprzedaży skutkujących zbyciem przez PHN S.K.A. i nabyciem przez inne spółki zależne praw własności nieruchomości, praw użytkowania wieczystego i prawa własności posadowionych na nich budynków, o łącznej wartości netto wynoszącej 544,9 mln zł.

Spośród umów wskazanych powyżej, umową o największej wartości jest umowa sprzedaży zawarta między PHN S.K.A. a PHN SPV 9 Sp. z o.o., przedmiotem której jest przeniesienie przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 21, położonej w Warszawie przy ul. Stawki 2, o powierzchni 9,519 tys. mkw. oraz prawa własności do posadowionych na tym gruncie budynków, w tym 39-kondygnacyjnego budynku biurowego Intraco, w którym znajduje się 55 samodzielnych lokali użytkowych, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 27 tys. mkw. powierzchni za łączną cenę w wysokości netto 140,7 mln zł.

Na podstawie zawartej umowy sprzedaży PHN S.K.A. przeniosła na PHN SPV 9 Sp. z o.o. także wszystkie przysługujące jej prawa wynikające z uzyskanych decyzji w zakresie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektów budowlanych dotyczących nieruchomości objętych umową sprzedaży jak również wszelkie majątkowe prawa autorskie do projektów budowalnych i architektonicznych dotyczących nieruchomości objętych wskazaną umową sprzedaży.

Sprzedaż aktywów przez PHN S.K.A. do celowych spółek zależnych wynika z realizacji wskazanej w prospekcie emisyjnym strategii Grupy PHN polegającej na racjonalizacji i optymalizacji struktury portfela nieruchomości, poprawie efektywności działalności w zakresie zarządzania aktywami oraz efektywności funkcjonowania Grupy PHN.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.