Tu jesteś:

Setki milionów potrzebne na Służewcu

Fot. Totalizator Sportowy

Od 400 mln do 1 mld zł potrzeba, aby zmienić oblicze Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie (TWKS). Totalizator Sportowy szuka inwestorów, którzy sfinansują to przedsięwzięcie.

W zadaniu tym Totalizator Sportowy (TS) ma wspomóc firma doradcza PwC. Podpisana 15 lutego 2013 r. umowa pomiędzy TS a PwC zakłada, że doradca będzie poszukiwać partnerów branżowych i inwestycyjnych dla realizacji projektów związanych z rewitalizacją Torów Wyścigów Konnych w Warszawie. W zależności od finalnego wariantu, na odmienionym torze ma być nawet do 100 tys. mkw. zabudowy.

Czas na znalezienie inwestorów to 12-24 miesiące. Pierwsze prace budowlane na Służewcu rozpoczną się jednak jeszcze w tym roku. W 2013 r. remonty i modernizacje zabytkowych budynków służewieckiego toru, skupią się na najpilniejszych z punktu widzenia organizacji gonitw obiektach. Zaplanowane w 2013 r. roboty budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej po Wielkiej Warszawskiej i dotyczyć będą budynków: Trybuny I i Trybuny II, Stajni , budynków mieszkalnych oraz budowy stacji PZO (punkt zdawczo odbiorczy przyłącza energetycznego). W 2013 r. kontynuowane będą również prace polegające na przygotowaniu terenu do przyszłych inwestycji. Przewidywany koszt prac zaplanowanych na najbliższe miesiące  wyniesie ponad 35 mln zł.
– Zaczynamy prace rewitalizacyjne od tego co najcenniejsze, czyli zabytkowej infrastruktury toru na Służewcu. Kolejnym etapem przywracania tego terenu do funkcji rekreacyjno-sportowych będzie rozpoczęcie prac przez inwestorów pozyskanych we współpracy z PwC – mówi Wojciech Szpil, prezes Totalizatora Sportowego.

Cały teren TWKS został podzielony na 8 obszarów inwestycyjnych. Do każdego z nich przypisano funkcje, np. „usługi sportu”. Oznacza to, że pozyskani inwestorzy będą mogli realizować w ramach danego obszaru konkretną już zaplanowaną inwestycję. TS poszukuje dwóch typów podmiotów do współpracy:
- partnerów branżowych – z którymi TS zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie organizacji gonitw oraz działalności hazardowej;
- partnerów inwestycyjnych – którzy w zamian za czynsz dzierżawny i ewentualny udział w zyskach podejmą się zarządzania jednym (lub więcej) obszarami i zrealizują zaplanowane inwestycje.

W ramach tej części projektu inwestycyjnego mogą powstać takie zaplanowane obiekty jak: hotele, budynki: usługowe i mieszkalne, zaplecza, biurowe, wielofunkcyjna hala o powierzchni ok. 40 tys. mkw. (z przeznaczeniem na imprezy sportowe, targowe, itp.), lustrzana rozbudowa Trybuny II, stajnie gościnne oraz wieża widokowa. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z wyłonionymi w drodze projektu partnerami.
– Zależy nam na tym, by Służewiec odzyskał swój blask, ponieważ jest  perłą architektury hippicznej na skalę światową. Z drugiej strony, chcemy by mógł się rozwijać utrzymując swój charakter. Dlatego wśród nowych funkcji, jakie mogą się pojawić na tym pięknym terenie dominować będą te związane ze sportem i rekreacją – podkreśla Grzegorz Sołtysiński, członek zarządu Totalizatora Sportowego, odpowiedzialny za oddział spółki na Służewcu. – Tor Wyścigów Konnych na Służewcu ma dla nas strategiczne znaczenie. A to oznacza, że jako gospodarz, chcemy przywrócić go mieszkańcom Warszawy. Uczynić bardziej atrakcyjnym, ale jednocześnie zachowując i rozwijając podstawową funkcję jaką są wyścigi konne – dodaje.
Zaplanowane prace rewitalizacyjne pozwolą na kontynuację obecnej działalności na TWKS. Sezon wyścigowy w 2013 r. został zaplanowany w formule i zakresie zbliżonym do ostatnich sezonów. Wszystkie niezbędne prace remontowe będą odbywać się równolegle do mityngów wyścigowych. Funkcje, jakie zostaną dodane dzięki nowym inwestycjom, mają sprawić, by teren TWKS mógł służyć mieszkańcom Warszawy codziennie przez cały rok, a nie tylko w weekendy podczas sezonu wyścigowego, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Planowane inwestycje

Tory Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie to zabudowana nieruchomość położona na terenie dzielnicy Ursynów, o łącznej powierzchni ponad 138 ha. Właścicielem całej nieruchomości jest Skarb Państwa. Niezbywalne prawo własności wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. 14 maja 2008 r. Polski Klub Wyścigów Konnych zawarł z Totalizatorem Sportowym umowę dzierżawy na czas określony – 30 lat. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia powyższego okresu.
Zgodnie z treścią umowy Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) wyraził zgodę na opracowanie i realizację przez Totalizator Sportowy własnej koncepcji zagospodarowania terenu Toru (TWKS), w szczególności na wybudowanie przez TS bądź inne wskazane przez TS podmioty jednego bądź kilku obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności obiektów hotelowych, biurowych, rekreacyjnych. Dla terenu TWKS nie ma obowiązującego MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wszelkie inwestycje czynione na tym terenie wymagają uzyskania (w zależności od ich rodzaju) DWZ (decyzji o warunkach zabudowy) lub DCP (decyzji celu publicznego).
W związku z podjętą przez Radę m. st. Warszawy uchwałą z 12 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ul. Kłobuckiej Totalizator Sportowy opracował i złożył do Prezydenta m. st. Warszawy wnioski do ww. planu, dotyczące planowanego sposobu zagospodarowania terenów Toru Wyścigów Konnych na Służewcu.
Zgodnie z zapisami SUiKZP we wnioskach wpisano przeznaczenie całości terenu TWKS pod usługi sportu jako funkcji wiodącej (podstawowej) oraz pod inne usługi,
w tym: administracji, kongresów, wystawiennictwa, hotelarstwa, gastronomii, handlu, turystyki, kultury, rozrywki, zamieszkania zbiorowego itp. oraz pod urządzenia komunikacji, inżynierii miejskiej i zieleni jako funkcje dopuszczalne. We wnioskach złożonych do MPZPW przyjęto założenie funkcjonalnego podziału teren TWKS na 8 obszarów inwestycyjnych  oraz obszary: komunikacji wewnętrznej i zieleni. Podział na 8 obszarów inwestycyjnych jest zgodny z planowanymi funkcjami zagospodarowania terenu:

- Obszar nr 1 (usługi sportu) - tor wyścigów konnych – obszar, na którym poza torem wyścigowym, obiektami istniejących trybun i zaplecza dla organizacji gonitw proponowane są dodatkowe funkcje w postaci funkcji hotelowej wraz z usługami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym. Nowym obiektem inwestycyjnym jest obiekt dobudowany do Trybuny środkowej, oznaczony na wizualizacji poniżej literą „H”;

- Obszar nr 2 (usługi sportu) - tereny sportu i rekreacji – obszar obecnego toru treningowego wraz z istniejącą zabudową mieszkaniową i inwentarską („Stajnie północne”) – dla tego obszaru proponowana jest kontynuacja zabudowy w nawiązaniu do koncepcji historycznej z uwzględnieniem funkcji handlu, turystyki, gastronomii, mieszkalnictwa zbiorowego oraz garażu wielopoziomowego. Nowymi obiektami inwestycyjnymi są obiekty oznaczone na wizualizacji  literami: „F” (budynki zaplecza dla funkcji rekreacyjnej i sportowej); „D” ( budynki usługowe);

- Obszar nr 3 (usługi sportu) - wielofunkcyjne obiekty o proponowanej funkcji wystawienniczo – targowo – kongresowo - widowiskowo – sportowej z garażem wielopoziomowym. Nowym obiektem inwestycyjnymi  jest obiekt  oznaczony na wizualizacji  literą „G” (kompleks obiektów hali wielofunkcyjnej);

- Obszar nr 4 (usługi sportu) - odbudowa dawnej wieży ciśnień, wysadzonej w powietrze w okresie II wojny światowej. Proponowane funkcje to funkcje biurowe, hotelowe, gastronomia, zaplecze turystyki. Nowym obiektem inwestycyjnymi  jest obiekt  oznaczony na wizualizacji  literą „K” (wieża widokowa);

- Obszar nr 5 (usługi sportu) -  obszar, na którym zlokalizowane są tzw. „Stajnie południowe” – planowana jest rozbudowa stajni w nawiązaniu do koncepcji historycznej z uwzględnieniem funkcji usługowych, administracji, mieszkalnictwa zbiorowego. Nowymi obiektami inwestycyjnymi są obiekty oznaczone na wizualizacji literami: „I” (stajnie gościnne); „J” (rozbudowa kolonii stajenno-mieszkalnej o ok. 70 mieszkań);

- Obszar nr 6 (usługi sportu) – obszar przy Al. Wyścigowej, na którym planowana jest, zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy budowa biurowca z garażem podziemnym i innymi usługami pod wynajem. Nowym obiektem inwestycyjnymi  jest obiekt  oznaczony na wizualizacji  literą „A” (budynek biurowy o powierzchni ponad 20 tys. mkw.);

- Obszar nr 7 (usługi sportu) – obszar, na którym proponowana jest budowa hotelu cztero- lub pięcio-gwiazdkowego z zapleczem gastronomicznym i garażem podziemnym dla gości uczestniczących w imprezach organizowanych na terenie TWKS, a także gości zewnętrznych. Nowym obiektem inwestycyjnymi  jest obiekt  oznaczony wizualizacji literą „E” ( hotel o powierzchni ok. 4 – 5 tys. mkw.);

- Obszar nr 8 (usługi sportu) – obszar przy Al. Wyścigowej, na którym proponowana jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Aqua Park, SPA z zapleczem hotelowym i gastronomicznym oraz garażem podziemnym. Nowymi obiektami inwestycyjnymi są obiekty oznaczone na wizualizacji  literami:
„B” (hotel); „C” ( Aquapark);

- Obszar o symbolu ZP - zieleń o funkcji powiązań przyrodniczych, komunikacja piesza, wody powierzchniowe;

- Obszar o symbolu K - ulice wewnętrzne, parkingi, garaże wielopoziomowe, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna itp.;

Propozycja podziałów na 8 obszarów odzwierciedla wyodrębnione funkcje, które mogą funkcjonować samoistnie oraz wynika z konieczności zachowania istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego jakim jest teren TWKS, wpisany jako zamierzenie urbanistyczne do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane inwestycje nie mogą zaburzać tego układu, mogą stanowić jedynie jego uzupełnienie. Planowany podział na obszary o określonych funkcjach, zależny jest od akceptacji Urzędu Konserwatora Zabytków i wprowadzenia wpisu do MPZP oraz od podejścia do realizacji projektu poszukiwania partnerów branżowych i inwestycyjnych jakie zostanie wypracowane wspólnie z doradcą.

Projekt planu zagospodarowania Toru Wyścigów Konnych na Służewcu

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×